Ordningsregler

Asunto  Oy Lähderanta- Källstrand Bostads Ab

Syftet med ordningsreglerna är att vi alla ska trivas i vår boendemiljö, att vi garanteras normal hemfrid och trygghet. Det strävar vi efter genom att uppmuntra gott uppförande och förbjuda störande beteende.


1 § Höghusens ytterdörrar ska alltid vara stängda för att förhindra tillträde för obehöriga.

2 §  Trappuppgångarna och källargångarna ska hållas snygga genom att:

- alla torkar av sig skorna vid ingången,

- den som skräpar och/eller smutsar ner ska göra rent efter sig,

- invånarna vädrar lägenheten bara genom fönstret eller balkongdörren, inte genom dörren till trappuppgången,

- förvara barnvagnar, cyklar och andra ägodelar i utrymmen som reserverats för ändamålet (cykelskjul) för att trygga den allmänna säkerheten

- undvika omotiverad vistelse i trappuppgången eller källaren.

3 § Undvik att föra onödigt oljud i trappuppgången och stäng dörren så tyst som möjligt. Tobaksrökning i trappuppgången är förbjuden.

4 §  På lägenhetens balkon ska man inte

- damma mattor eller sängkläder,

- hänga ut byke eller annat liknande över balkongräcket,

- störa grannarna oskäligt mycket när man röker eller grillar.

Man får inte slänga fimpar, aska eller annat skräp från balkongen eller ut genom fönstret

5 § Sängkläder, mattor och möbler får dammas på ställen reserverade för ändamålet vardagar kl. 8-19, lördagar och helgaftnar kl. 9-17 och söndagar kl. 12-16. Under högtidshelger är damning förbjuden. På de 20 balkongerna i höghusens trappuppgångar får man damma och vädra enbart sängkläder och vardagskläder.

6 § I bolagets gemensamma utrymmen inomhus - i trappuppgångarna, lagren och källarna - får man inte förvara brännbara, frätande eller luktavgivande ämnen eller föremål, eller sådant som medför andra olägenheter, t.ex. mopeder med bränsle.  Det är också förbjudet att röka i bolagets gemensamma utrymmen

7 § Hushållsavfall och föremål som tagits ur bruk ska föras till sopinsamlingsplatserna utan att skräpa ner omgivningen och med iakttagande av anvisningarna för avfallssortering.

Man får inte i avloppet slänga föremål eller ämnen som kan täppa till det (t.ex. stekfett), inte heller miljöskadligt eller brännbart material.

Mindre mängder trädgårdsavfall ska läggas i bioavfallskärlet eller i en egen trädgårdskompost. Avfallsmängder som fyller en sopsäck eller mera ska föras till en Sortti-station: Om man inte har möjlighet  att föra dem  själv kan man komma överens om transporten med husbolagets servicepersonal.

8 § Ge grannarna nattro kl. 23-07, undvik störande musik, sång och TV, radio eller andra underhållningssapparater. Undvik också störande, högljutt tal och annat oljud under natten.

Kom överens med grannarna eller meddela dem om tillställningar som i undantagsfall eventuellt kan medföra störande ljud.

9 §   I lägenheterna eller fastigheternas andra utrymmen får man inte syssla med verksamhet som orsakar grannarna  kontinuerligt och oskäligt störande oljud, vibrationer eller lukt kl. 20-08.

Meddela grannarna på förhand om arbeten som orsakar buller eller störande oljud.

10 §  Man får gå, vistas och leka på gräsmattorna. Men man får inte skada gräsmattorna och planteringarna. Undvik att gå på gräsmattan när marken är mjuk (t.ex. på våren) eller efter sådd. Iaktta bolagets särskilda instruktioner när det gäller planteringar.

11 §  Husdjursägare ska se till:

- att djuren hålls kopplade när ni rör er i bolagets gemensamma utrymmen (t.ex. trappuppgångar) eller på gemensamma områden,

- att plocka upp djurens efterlämningar.

12 § Meddela disponentbyrån genast om det förekommer skadedjur och ohyra i lägenheten så att bekämpningsåtgärder kan sättas in.

13 § Utomhusantenner, reklamskyltar eller affischer får inte sättas upp i gemensamma utrymmen, på ytterväggar eller tak.

14 §  Det är tillåtet att parkera motorfordon på bolagets område endast där trafikmärket P är utsatt.

Man får inte serva och reparera fordon, förutom att byta däck och lampor, på bolagets område.

15 § Meddela servicepersonalen på journumret (0400-443 932) utan dröjsmål om läckage, rör- och elskador samt andra skador.

16 § I radhuslägenheterna iakttas ordningsreglerna i tillämpliga delar. Innehavaren av en radhuslägenhet ansvarar för renhållning av gårdsområden som innehavaren får använda samt för gräsmattan och planteringarna. Bolagets särskilda instruktioner om planteringar ska iakttas. På de aktuella gårdsområdena får man uppföra  eller avlägsna konstruktioner eller göra andra ändringar endast med husbolagets tillstånd.


Gällande lagar, ordningsreglerna och bolagsstyrelsens särskilda instruktioner ska iakttas på fastighetens områden och i byggnaderna.                                                                                                                                                                                 

Bolagsstämman 2012