Järjestysmääräykset

Asunto  Oy Lähderanta- Källstrand Bostads Ab

Näiden määräysten tavoitteena on taata yhteinen asumisviihtyvyys, normaali kotirauha ja turvallisuus taloyhtiön asukkaille. Tähän  pyritään kannustamalla hyviin käytöstapoihin ja kieltämällä häiriökäyttäyty­minen.


1 §  Kerrostalojen ulko-ovet on aina pidettävä sul­jettuina asiattoman liikkumisen estämiseksi.

2 §:  Porras- ja kellarikäytävien siisteyden ylläpitä­miseksi tulee:

- kaikkien puhdistaa jalkineensa sisään tullessaan,

- roskaantumisen ja/tai likaantumisen aiheuttajan tulee puhdistaa jälkensä,

- asukkaan tuulettaa huoneistoaan vain ikkunoiden ja parvekkeiden kautta, ei porraskäytävään,

- säilyttää lastenvaunuja, polkupyöriä yms. tava­roita niille varatuissa paikoissaan (pyörävaras­toissa) yleisen turvallisuuden vuoksi

- välttää tarpeetonta oleskelua porras- ja kellari­käy­tävissä.

3 §: Porraskäytävissä kuljetaan aiheuttamatta tar­peetonta melua ja ovet suljetaan mahdollisimman äänettömästi. Tupakointi porraskäytävissä on kiel­letty.

4 §:  Huoneiston parvekkeella

- ei saa pölyttää mattoja eikä vuodevaatteita,

- parvekkeen kaiteen yli ei saa roikuttaa pyykkiä tms.,

- tupakointi tai grillaus ei saa kohtuuttomasti  häi­ritä naapureita.

Parvekkeelta tai ikkunoista ei saa heittää tupakan­natsoja, tuhkaa tai muita roskia

5 §: Vuodevaatteita, mattoja ja huonekaluja saa pölyt­tää tarkoitukseen varatuilla paikoilla ainoas­taan arki­sin klo 8-19, lauantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 9-17 ja sunnuntaisin klo 12-16. Juhla­pyhinä pölyt­tämi­nen on kielletty. Talojen 20 por­raskäytävä­parvek­keilla saa pölyttää ja tuulettaa vain vuode- ja pitovaat­teita.

6 §: Yhtiön yhteisissä sisätiloissa - porraskäytä­vissä, varastoissa ja kellareissa - on kiellettyä säilyt­tää pala­via, syövyttäviä, hajuja tai muuta haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä, kuten esim. mopoja polttoainei­neen. Myös tupakanpoltto on kielletty yhtiön yhtei­sissä tiloissa

7 §: Talousjätteet ja käytöstä poistetut esineet on vietävä ympäristöä likaamatta ja jätteiden lajitte­luohjeita noudattaen jätteiden keräyspisteisiin.

Viemäreihin ei saa laittaa tai päästää tukkeutu­mista aiheuttavia esineitä tai aineita (esim. paisto­rasvaa) eikä ympäristölle vaarallisia tai palavia aineita.

Pienet puutarhajätemäärät saa viedä biojäteasti­aan tai käsitellä omassa puutarhajätekompostissa. Jä­tesäkilli-nen tai sitä suurempi määrä tulee toimit­taa Sortti-ase-malle tai sopia toimittamisesta huol­tomies­ten kanssa.

8 §: Naapureille tulee antaa yörauha klo 23-07 vält­tämällä häiritsevästi kuuluvaa soittamista, laulua ja TV:n, radion tai muiden viihdelaitteiden käyttöä. Myös häiritsevän äänekästä puhetta ja muuta meteliä on vältettävä yörauhan aikana.

Poikkeuksellisista, mahdollisesti häiritsevää ääntä aiheuttavista tapahtumista tulee sopia naapurin kanssa tai ilmoittaa naapurille.

9 §:   Huoneistoissa tai kiinteistöjen muissa tiloissa ei saa harjoittaa toimintaa, joka aiheuttaa naapureille jatku-vasti ja kohtuuttomasti häiritsevää melua, tä­rinää tai hajua klo 20-08.

Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitet­tava etukäteen naapureille.

10 §:  Nurmikoilla käveleminen, oleilu ja leikkimi­nen on sallittu. Nurmikoita ja istutuksia vahingoit­tava toiminta on kiellettyä. Nurmikon käyttöä tulee välttää pohjan ollessa pettävä (esim. keväällä) tai kylvön jäl­keen. Istutuksia suunniteltaessa on nou­datettava yh­tiön erillistä ohjetta.

11 §:  Kotieläimien pitäjien on huolehdittava:

- että eläimet pidetään kytkettyinä liikuttaessa yh­tiön yhteisissä tiloissa (esim. porraskäytävissä) tai yhtei­sillä alueilla,

- että eläinten jätökset korjataan pois.

12 §: Tuhoeläinten ja syöpäläisten esiintymi­sestä tulee heti ilmoittaa isännöitsi­jätoimis­toon torjunta­toimenpiteitä varten.

13 §: Ulkoantenneja, mainoskilpiä tai julisteita ei saa kiinnittää yhteisiin tiloihin, ulkoseiniin tai ka­toille.

14 §:  Moottoriajoneuvojen pysäköinti yhtiön alu­eilla on sallittu vain liikennemerkein osoitetuilla P-pai­koilla.

Ajoneuvojen muu huolto- ja korjaustyö kuin ren­kai­den ja lamppujen polttimoiden vaihto on kiel­letty yhtiön alueilla.

15 §: Vesivuodoista, putki- ja sähkövaurioista sekä muista rikkoutumisista on ilmoitettava viipymättä huoltomiesten päivystysnumeroon ( 0400- 443 932).

16 §: Rivitaloissa noudatetaan em. sääntöjä soveltu­vin osin. Rivitaloasunnon haltija vastaa asunnon käyt­töoikeuden määräämien piha-alueiden puh­taanapi­dosta ja nurmikon ja istutusten kunnosta. Istutuksissa on noudatettava yhtiön erillistä ohjetta. Näille piha-alueille saa pystyttää tai poistaa raken­teita tai tehdä muita muutoksia vain taloyhtiön luvalla.


Kiinteistön alueilla ja rakennuksissa on noudatet­tava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja lisäksi sitä, mitä näissä järjestysmääräyksissä sekä yhtiön halli­tuksen erillisissä ohjeissa on sanottu.

Yhtiökokous 2012